Oprichting

3 / 10 / 2012

Eind vorige eeuw spande de wijkwerking Harmonie zich reeds enkele jaren in om de leefbaarheid en de samenhang in de wijk te verbeteren.

De wijkwerking Harmonie werd vragende partij voor een samenwerking tussen burgers, de overheid en de politie. In het voorjaar 2000 vonden de eerste contacten plaats.

Begin 2001 vond dan de eerste praktische vergadering plaats met als doel de opstart van BIN Harmonie.

Na een demografisch onderzoek en een enquête werd de buurt voorgelicht aangaande de bepalingen van het BIN volgens de omzendbrief I/VSP/2001/16. Toen bleek dat voldoende mensen bereid waren het partnership aan te gaan werd op 15 november 2001 officieel van start gegaan met deze BIN.

Het BIN Protocol werd op 01 december 2001 officieel ondertekend door mevrouw Leona Detiège, voormalig burgemeester Stad Antwerpen, de heer Luc Lamine, toenmalig korpschef van de Lokale Politie Antwerpen, en de heer François Vervoort, destijds coördinator van BIN Harmonie.
Na zijn overlijden werd mevrouw Maria Bogaerts eind 2009 door de leden aangeduid als nieuwe coördinator.

De “BIN-Code van de Stad” is een overeenkomst tussen de Stad Antwerpen en de buurtinformatienetwerken bij bewoners. Deze werd op op 28 september 2008 ondertekend door enerzijds de heer Patrick Janssens, destijds burgemeester Stad Antwerpen en anderzijds de heer François Vervoort, toenmalig coördinator van de BIN Harmonie.

Op 16 december 2011 werd het 10-jarig bestaan van BIN Harmonie plechtig gevierd, waarbij de uitbreiding van het oorspronkelijk gebied BIN Harmonie officieel werd aangekondigd. Deze uitbreiding die, op verzoek van de burgers, in overeenstemming werd gebracht met de omschrijving van de wijk Harmonie; werd bevestigd in het vernieuwde officiële charter.

Dit charter werd op 16 december 2011 ondertekend door o.a. dhr. Patrick Janssens, toenmalig burgemeester Stad Antwerpen en mevrouw Maria Bogaerts, coördinator BIN Harmonie.

Wat is een BIN?

3 / 10 / 2012

Geschiedenis
In 1994 werd de West-Vlaamse grensstreek regelmatig geteisterd door de Franse “Kappa” bendes. Winkels en huizen werden systematisch geplunderd. Op vraag van de inwoners werd er een werkgroep gevormd door de Rijkswacht van Ieper, om een samenwerking uit te werken tussen de politiediensten en de burgers.

In het begin van 1995 werd het BIN in België opgestart, na een bezoek in 1994 aan het Britse Maidstone Neighbourhoodwatch door Majoor Dominique Demey, Districtscommandant van de Belgische Rijkswacht en Stefaan Vannieuwenhuyse, plaatselijk vertegenwoordiger. De verbindingsofficier van de Maidstone Police, PC Mick Wright, heeft zijn Belgische collega’s geleid tot het verwezenlijken van een Neighbourhoodwatch schema, aangepast aan de Belgische vereisten.

Onder het voorzitterschap van Bertrand Pouselle werd het BIN geïntroduceerd in ongeveer 50 dorpen en steden in de Belgische provincies West- en Oost-Vlaanderen.

Begin 2018 zijn er ongeveer 1100 BIN’s actief in België, waarvan meer dan de helft in de provincie Antwerpen. In de stad Antwerpen werden tot op heden reeds 54 BIN’s opgericht onder aanmoediging van de lokale politie.

Logo
Het bord stelt de omarming van de woonwijk voor met enerzijds het oog van de burger en anderzijds het waakzaam oog van de politiediensten waarbij zij samen voor veiligheid zorgen. In het rode gedeelte bovenaan staat de naam “Buurt Informatie Netwerk” en in het blauwe gedeelte onderaan staat “Samen zorgen we voor veiligheid”. Dit logo staat zowel op borden als op stickers. De borden worden geplaatst op de toegangswegen tot het BIN. De stickers worden verspreid onder de BIN-leden.

Waarom een BIN?
Het BIN is een vorm van buurtpreventie met als algemene doelstelling de betrokkenheid van de bevolking bij de criminaliteitsbestrijding en -voorkoming op een gepaste wijze te verhogen en het gevoel van onveiligheid bij de bevolking te verlagen.
Het BIN heeft enkele belangrijke doelstellingen:

  • het veiligheidsgevoel verhogen
  • het versterken van de sociale cohesie
  • het bewustzijn verhogen inzake: criminaliteitspreventie, brandpreventie en CO-intoxicatie
  • het voorkomen van criminaliteit
  • het meldingsgedrag verhogen
  • de kloof tussen bevolking en politie verminderen.

Sociale impact
In woonwijken, buurten of gemeenten waar het BIN werd opgestart, groeit een grote solidariteit en samenhorigheidsgevoel. Dit resulteert o.a. in het elkaar ondersteunen bij het nemen van preventieve maatregelen. Er is trouwens overleg en communicatie opgetreden tussen de buren, de politie en de overheid. Door dit gezamenlijk overleg kan individualisme en egocentrisch gedrag worden omgebogen in de richting van goede burgerzin en sociaal engagement.

De omzendbrief
De werking van het BIN wordt geregeld bij de omzendbrief van 10 december 2012 die u hier integraal kan bekijken.

Handgranaat gevonden in bestelwagen: straat opnieuw vrijgegeven

2 / 08 / 2016
Naar aanleiding van de BIN oproep van dinsdag ochtend 2 augustus 2016, inzake de politieactie in de Molenstraat, kregen we bij het einde van het incident feedback van de BIN gemandateerde: “Nadat onze diensten een telefonische oproep kregen i.v.m. de aanwezigheid van een mogelijk explosief werden de nodige maatregelen genomen om de situatie ter plaatse onder controle te houden.

Na grondig onderzoek betrof het een niet geladen explosief te betreffen. Actie werd omstreeks 11 uur beëindigd.” Navolgend bericht omtrent dit voorval verscheen op de site van Gazet van Antwerpen: In de Molenstraat in Antwerpen vlakbij de Thomas More- hogeschool is dinsdagochtend een handgranaat gevonden in een bestelwagen.

De Lokale Politie Antwerpen heeft de straat een tijdlang afgesloten en enkele huizen werden ontruimd. Ontmijningsdienst DOVO heeft het springtuig ondertussen meegenomen en de bewoners mogen weldra naar hun huis terugkeren. Ook de Molenstraat is terug vrijgeven. Volgens de arbeiders zou het om een nepgranaat gaan. Een werknemer had even zijn bestelwagen verlaten en toen hij terug bij het voertuig aankwam, merkte hij een handgranaat op in de wagen. Eerst dacht hij dat het om een grap van een collega ging, maar al snel drong de ernst van de situatie door. Hoe het springtuig daar is terechtgekomen, is nog niet duidelijk. Volgens de arbeiders zou het om een nepgranaat gaan. De politie heeft een tijdlang een perimeter in een straal van 100 meter ingesteld en enkele huizen werden ontruimd. De federale gerechtelijke politie en ontmijningsdienst DOVO waren ter plaatse en trachtten de situatie te neutraliseren. DOVO heeft de granaat ondertussen meegenomen en de bewoners mogen binnen afzienbare tijd naar hun huis terugkeren. De Molenstraat is terug vrijgegeven en er heerst geen gevaar meer voor de omgeving.