Algemene Verordening Gegevensbescherming

21 / 10 / 2018

De door het FOD Binnenlandse Zaken erkende BIN’s (waartoe BIN Harmonie behoort) en die conform werken met de huidige Ministriële omzendbrief betreffende buurtinformatienetwerken, zijn in regel met de Europese regelgeving rond het beheer van persoonsgegevens.

Wat is een BIN?

3 / 10 / 2012

Geschiedenis
In 1994 werd de West-Vlaamse grensstreek regelmatig geteisterd door de Franse “Kappa” bendes. Winkels en huizen werden systematisch geplunderd. Op vraag van de inwoners werd er een werkgroep gevormd door de Rijkswacht van Ieper, om een samenwerking uit te werken tussen de politiediensten en de burgers.

In het begin van 1995 werd het BIN in België opgestart, na een bezoek in 1994 aan het Britse Maidstone Neighbourhoodwatch door Majoor Dominique Demey, Districtscommandant van de Belgische Rijkswacht en Stefaan Vannieuwenhuyse, plaatselijk vertegenwoordiger. De verbindingsofficier van de Maidstone Police, PC Mick Wright, heeft zijn Belgische collega’s geleid tot het verwezenlijken van een Neighbourhoodwatch schema, aangepast aan de Belgische vereisten.

Onder het voorzitterschap van Bertrand Pouselle werd het BIN geïntroduceerd in ongeveer 50 dorpen en steden in de Belgische provincies West- en Oost-Vlaanderen.

Begin 2018 zijn er ongeveer 1100 BIN’s actief in België, waarvan meer dan de helft in de provincie Antwerpen. In de stad Antwerpen werden tot op heden reeds 54 BIN’s opgericht onder aanmoediging van de lokale politie.

Logo
Het bord stelt de omarming van de woonwijk voor met enerzijds het oog van de burger en anderzijds het waakzaam oog van de politiediensten waarbij zij samen voor veiligheid zorgen. In het rode gedeelte bovenaan staat de naam “Buurt Informatie Netwerk” en in het blauwe gedeelte onderaan staat “Samen zorgen we voor veiligheid”. Dit logo staat zowel op borden als op stickers. De borden worden geplaatst op de toegangswegen tot het BIN. De stickers worden verspreid onder de BIN-leden.

Waarom een BIN?
Het BIN is een vorm van buurtpreventie met als algemene doelstelling de betrokkenheid van de bevolking bij de criminaliteitsbestrijding en -voorkoming op een gepaste wijze te verhogen en het gevoel van onveiligheid bij de bevolking te verlagen.
Het BIN heeft enkele belangrijke doelstellingen:

  • het veiligheidsgevoel verhogen
  • het versterken van de sociale cohesie
  • het bewustzijn verhogen inzake: criminaliteitspreventie, brandpreventie en CO-intoxicatie
  • het voorkomen van criminaliteit
  • het meldingsgedrag verhogen
  • de kloof tussen bevolking en politie verminderen.

Sociale impact
In woonwijken, buurten of gemeenten waar het BIN werd opgestart, groeit een grote solidariteit en samenhorigheidsgevoel. Dit resulteert o.a. in het elkaar ondersteunen bij het nemen van preventieve maatregelen. Er is trouwens overleg en communicatie opgetreden tussen de buren, de politie en de overheid. Door dit gezamenlijk overleg kan individualisme en egocentrisch gedrag worden omgebogen in de richting van goede burgerzin en sociaal engagement.

De omzendbrief
De werking van het BIN wordt geregeld bij de omzendbrief van 10 december 2012 die u hier integraal kan bekijken.