Verkeersdrukte versus parkeerdruk

2 / 05 / 2020

Weliswaar hebben we er momenteel weinig hinder van, maar in pre-corona tijden en vermoedelijk in de post-corona periode lijkt de ‘parkeerdruk’ een logisch gevolg van de ‘verkeersdrukte’. Maar klopt dit wel altijd…

Overdag heeft onze wijk – vooral tijdens de spitsuren – best wel last van de verkeersdrukte. Denk hierbij maar aan de Mechelsesteenweg, Lange Lozanastraat, Justitiestraat e.d. Tegelijk valt het gebrek aan parkeerplaatsen overdag redelijk mee. Het is pas vanaf de vooravond, dit voor het grootste gedeelte van het jaar, dat het tekort aan reglementaire parkeerplaatsen problematisch wordt. Te meer daar er in de Harmoniewijk enkele grotere bouwwerven actief zijn/waren.

Verfraaiing van het straatbeeld kunnen we enkel maar toejuichen. Toch impliceren deze bouwwerven meestal een toenemende druk op de beschikbare parkeerplaatsen. Vooral de vele verkeersborden voor een tijdelijk (maar soms langdurig) parkeerverbod zijn hierbij soms een doorn in het oog van de buurtbewoners.

Enkele Tips.

 • Op het (blauwe) onderbord staat de periode wanneer het parkeerverbod telt. Staat hier enkel een datum vermeld (van – tot), zonder bijkomende uren, dan telt het parkeerverbod 24 uur op 24 uur. In het andere geval telt het enkel tussen de vermelde uren.
 • Op het eerste bord zal er steeds een ‘opgaande’ pijl staan. Hier begint het parkeerverbod. Op het eindbord is een ‘neergaande’ pijl aangebracht, dit bord duidt de plaats aan tot waar het parkeerverbod telt. Bij grotere afstanden zal er tussen beide borden nog één (of meerdere) herhalingsborden staan met een dubbele pijl.
 • Goed om weten: door de stad vergunde en geplaatste verkeersborden voor tijdelijk parkeerverbod zijn aan de achterzijde voorzien van een QR-code (sticker). Via deze QR-code kan iedereen nagaan:
  • of de borden(nog) op de juiste plaats staan
  • voor welke reden de borden werden aangevraagd
  • welke de exacte datum en uren van het tijdelijk parkeerverbod zijn
  • hoe men ‘onwettige’ verkeersborden kan melden, zodat deze opgehaald kunnen worden door de bevoegde stadsdienst.
 • Via de website parkeerverbod.info kan u alle benodigde informatie bekomen over de geplaatste verkeersborden ‘tijdelijk parkeerverbod’. Hier kan u eventueel ‘onwettige’ verkeersborden melden.
 • Voertuigen die geparkeerd staan op het moment dat de vergunde verkeersborden worden geplaatst (in principe 24 uur voor aanvang parkeerverbod) kunnen nooit in overtreding worden genomen. Ze kunnen, indien noodzakelijk, getakeld worden. Let wel, deze takelkosten kunnen dan niet verhaald worden op de bestuurder/eigenaar en blijven ten laste van de aanvrager.

Wie mag er parkeren tussen de verkeersborden van het tijdelijk parkeerverbod?

Hiervoor is het nuttig om even naar art. 70 – verkeersborden betreffende het stilstaan en het parkeren – van de wegcode te kijken. Hierin wordt er een verschil gemaakt tussen het parkeerverbod (bord E1) en het stilstaan en parkeerverbod (bord E3).

Verkeersbord – E1 Parkeerverbod

Verkeersbord – E3 Stilstaan en parkeren verboden

Dit betekent dat bij werken waar één van deze verkeersborden wordt gebruikt de volgende regelwetgeving telt:

 • verkeersbord E1: laat alleen het laden en lossen van materiaal toe
 • verkeersbord E3: hier telt een totaal verbod, dus noch parkeren noch stilstaan.

De aanvragers/aannemers plaatsen hun voertuigen meestal wel tussen deze borden, hoewel dit strikt genomen wettelijk niet toegelaten is. Meestal wordt er dan gedacht “wij zijn de eigenaar van de vergunning/toelating voor het vrijmaken van het openbaar domein, dus wij mogen hier onze (werf)wagens plaatsen.” Ook interpreteren zij dikwijls de definitie ‘laden en lossen’ op een andere manier dan de wetgever heeft bedoeld. (Laden en lossen is de tijd die nodig is om materialen in of uit te laden of de tijd die nodig is om personen in of uit te laten stappen)

©Phaemar – 02/05/2020